Voice of Lango

Atin kwan me UCI ocobo awotere kede pala naka ineko

15 April 2023, 2:27 pm

By BF Otim Ogwal

Lira

Atin kwan acel me Uganda Christian Institute for professional development (UCI) tye iwii ngwec eyonge adot kato ni ocobo awotere kede pala naka ineko pi kwero cule cente me card ame nwongo ogoe kede.

Ismeal Chebet ame tye akwano pur report cimo ni obin  ocobo  awotere Kiplangat Mwanga ame dang tye akwano pur aworo tutu cawa aparacel me otyeno iyi ot  kan ame gin nwongo otye otuku card me cente iye ento niangere te bedo anok iyi akina agii akwako cente ame myero cule kede.

Otino kwan aryo magi awopere kede atin akwan acel ame okwao pi nyinge otiti Voice of Lango nimano joni kong obin olwenyo iyi ot pi cawa alac, ento iceneree icawa ame Kiplangat obin odonyo ooko me oomo gweng obin onwongo Chebet tye otere ipala dang te cobe oko iping yie.

Cutu cutu obin olaro Kiplangat kede clinic acelame tye Gwengbara ento ote bino kobe oko naka idakatal me Lira Medical Center pi nwongo kony me cango ento gum arac kwoo mere te tum oko iyie.

Principal me Uganda Christine Institute, John Bosco Ogwal ikare ame Voice of Lango Fm okubere kede otito nimano nwongo ipe icukul pien tic me opici nwongo otere oko Kampala ento te omoko ngo ame otimere ni kun tito nimano obedo can alit tutwal ame ogoo cukul.

Ogwal otito nimano otino aryo ni ducu nwongo opango gini ot ooko ame omio bedo keburu ngo ame dano acel acel timo kan ame en bedo iye tek

Alok pi polici me North Kyoga region Patrick Jimmy Okema ikare ame okubere kede otito Voice of Lango fm ni nwongo ngeci pwod peru otunu bote ento ibino moyo ite miyo.

Kom lyel a Kiplangat obin okobo iot gwoko lyel idakatal adwong me Lira ka okuru timo ikweda me moyo ngo okelo too mere.